Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

 

 

voor Algemene Voorwaarden betalingen & Annuleringen

Inschrijving
Inschrijven voor trainingen/workshops kan alleen via webshop of email: dolores-special@hotmail.com - niet telefonisch of mondeling. Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.

Betaling

 • Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.

• Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training /workshop . Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of ideal voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
• Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een training/ workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Annuleren

 - Annuleren door cursist
   • Annulering door de deelnemer is tot één maand voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

Bij Annulering van een complete opleiding [ allround-, acryl-, gel- opleiding], vervalt het recht op teruggave van het inschrijfgeld.

    Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van de training/workshop bedragen de annuleringskosten € 25,-(of 10% van het cursusgeld als dat hoger is).
        Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 (werk)dagen voor aanvang van de training/workshop of competitie, bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld.
        Bij annulering door de deelnemer op de 2 (werk)dagen voorafgaand aan de training/workshop, op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op de lezing/workshop, is het volledige cursusgeld verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.
        Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende training/workshop.
        U kunt alleen per email annuleren: dolores-special@hotmail.com
        Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag[ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail of fax buiten werktijd binnenkomt.

- Annuleren door ShiDo Nailcentre Nederland

    Bij onverhoopte annulering van de training/workshop door ShiDo Nailcentre wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

- Inschrijving omzetten naar andere datum of cursus

    Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere cursus of andere datum. Hiervoor rekenen wij € 25,- administratiekosten. Tot 2 dagen voor aanvang kan dit slechts tegen betaling van 50% annuleringskosten. Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang kan geen omzetting naar een andere datum of andere cursus meer plaats hebben! Wilt u toch deelnemen op een andere datum, dan is het volledige cursusgeld opnieuw verschuldigd.
    Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende lezing/workshop. Dit dient uiterlijk op de werkdag voor aanvang geregeld te worden.

 
 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ShiDo Nailcentre zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van ShiDo Nailcentre zijn vrijblijvend en ShiDo Nailcentre  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ShiDo Nailcentre . ShiDo Nailcentre  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ShiDo Nailcentre  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro\\\\`s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per IDEAL, Paypal, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ShiDo Nailcentre  bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien ShiDo Nailcentre  haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ShiDo Nailcentre  om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, ShiDo Nailcentre  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ShiDo Nailcentre
Artikel 4. Levering
4.1 De door ShiDo Nailcentre  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ShiDo Nailcentre  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ShiDo Nailcentre  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 ShiDo Nailcentre  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ShiDo Nailcentre daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ShiDo Nailcentre  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier/ONDERNEMER  het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan ShiDo Nailcentre  te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.    De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.
Bij levering van diensten:
4.    Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
5.    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien ShiDo Nailcentre  producten aan de afnemer levert, is ShiDo Nailcentre  nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop ShiDo Nailcentre  ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door ShiDo Nailcentre  na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door ShiDo Nailcentre in behandeling te worden genomen.
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ShiDo Nailcentre , dan wel tussen ShiDo Nailcentre  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ShiDo Nailcentre , is ShiDo Nailcentre  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ShiDo Nailcentre
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ShiDo Nailcentre  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ShiDo Nailcentre  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ShiDo Nailcentre  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan ShiDo Nailcentre  schriftelijk opgave doet van een adres, is ShiDo Nailcentre  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ShiDo Nailcentre schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door ShiDo Nailcentre  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ShiDo Nailcentre  deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ShiDo Nailcentre in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ShiDo Nailcentre  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.                                                                                   11.4 Voor trainingen dient een aanbetaling te worden gedaan, deze word vooraf vastgesteld. Indien trainingen niet minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd, zijn wij genoodzaakt om 50% van de openstaande factuur in rekening te brengen, mocht u reeds een aanbetaling gedaan hebben, dan zal deze hierin verrekend worden.                         11.5 ShiDo Nailcentre is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

 Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding -

Privacyverklaring ''ons bedrijf'' 25 mei 2018 Uw privacy is voor ons bedrijf van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw persoonsgegevens. Afhandelen aankoop product Wanneer u bij ons een product besteld, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling af te kunnen handelen en bewaren wij uw gegevens en bestelhistorie. Mocht het product via de post bezorgt worden dan mogen wij uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Een product kopen U kunt bij ons bedrijf producten en diensten kopen. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Contactformulier Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, betalingsgegevens, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Andere partijen Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om uw bestelling verder af te kunnen handelen of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Reclame Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: • per e-mail • via social media U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren in de mailbox. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Cookies Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze webwinkel verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze website, producten of diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Inzage en wijzigen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten: • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben • het laten corrigeren van fouten • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens • intrekken van toestemming • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Ons bedrijf Shidonailcentre

Adres Vijzelweg 44A

Postcode 8243PM

Email adres dolores-special@hotmail.com

Telefoonummer 06-51465881

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2013 - 2023 ShiDo Nailcentre | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel